تابلوهای فشار ضعیف و متوسط

سطوح ولتاژ بر اساس توصیه های استاندارد کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ، IEC-60038 می باشد. سطح ولتاژ فشار ضعیف 230/400 ولت می باشد که نول آن مستقیما به زمین وصل شده است.سطح ولتاژ فشار متوسط پر کاربرد 3 کیلو ولت، (بیشتر…)

انواع تست‌های ترانسفورماتور

قبل و بعد از نصب و راه‌اندازی ترانسفورماتور، تست‌های مختلفی برای تعیین پایداری الکتریکی، حرارتی و مکانیکی سیستم انجام خواهد شد.  برخی از تست‌ها در محل تولید ترانسفورماتورها قبل از تحویل ترانس ها انجام می‌شود. (بیشتر…)